Sidhuvudbild

Bön och samtal

Bön är hjärtats samtal med Gud. I många religioner knyts bönen till särskilda tider och speciella platser. När Jesus en gång blir tillfrågad om var den rätta platsen för tillbedjan fanns svarade han att "den tiden är här när alla sanna gudstillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning." Hjärtats inställning till Gud är alltså viktigare än tid och rum. Samtalet med Gud kan äga rum på många olika sätt och vid skiftande tider. Vid ett tillfälle säger Jesus att "när du ber, gå in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda..” och en annan gång säger han "allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem." Församlingens böneliv är inte i första hand beroende av de gemensamma bönestunderna utan i ännu högre grad av den enskilde medlemmens hjärterelation till sin fader.

För många är dock den gemensamma bönen mycket värdefull och i allmänhet finns det en bönesamling på tisdagskvällarna i Pingstkyrkan. En gång i månades hålls bön- och samtalsgrupperna i olika hem.
Någon gång under terminen avskiljs en helg till bön. Upplägget kan variera men syftet är att ge tid till inre samling och tid inför Gud. Församlingens pastor leder bibelstudier tre tillfällen per termin.

På startsidan av vår hemsida finns rubriken "Bönebrevlåda". Om du klickar på den kan du skriva ner det som tynger ditt hjärta och som du vill ha hjälp i bönen med. Eller kanske du vill dela tacksamheten över något som hänt dig. Du kan göra det anonymt och vi kommer att förmedla det till någon bönesamling och delta i din glädje eller kamp.

Adelövs Pingstförsamling
Besöksadress: Pingstkyrkan, Hult, Adelöv (För GPS sök på våra grannar "Hemma på Hult")
Postadress: c/o Siv Lärka Josefsson, Norra Storgatan 84, 573 34 Tranås
Tel.: Pastor Marianne Enell 070-525 13 15, Ordf,. Siv Lärka Josefsson 070-435 26 62 el.
Jörgen Birgersson 070-814 29 70.
Bankgiro: 225-5248