Sidhuvudbild

Organisation

ORGANISATION
Församlingen är organiserad som en ideell förening med stadgar som reglerar hur församlingen skall ledas. Högsta beslutande organ är administrationsmötet som hålls minst en gång per år och i vilket det väljs ordföranden, styrelse och övriga funktioner som behövs för att verksamheten skall kunna fungera. Administrationsmötet beslutar också om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning och antar budget och verksamhetsplan för kommande år.

Styrelsen ansvarar för den löpande förvaltningen av församlingens angelägenheter och för planering och samordning av verksamheten. Varje månad hålls församlingsmöte med förhandlingar eller information där styrelsen kan förankra sina beslut eller sin planering av kommande verksamhet. Styrelseledamöterna väljs på två år.

För att öka möjligheten till gemenskap och delaktighet i beslut och planering träffas församlingens medlemmar i mindre grupper i hemmen inför varje månadsskifte förutom under sommarmånaderna. I varje grupp ingår åtminstone en styrelsemedlem som presenterar de frågor som kommer upp i församlingsmötet och tar med sig eventuella synpunkter från medlemmarna i gruppen tillbaka till styrelsen. Denna modell har nu använts i över tjugo år och betytt mycket för församlingslivet.

För det andliga ledarskapet har församlingens föreståndare och pastor tillsammans med äldstekåren ett särskilt ansvar.

Församlingen är ansluten till riksföreningen och trossamfundet Pingst – fria församlingar i samverkan.

Adelövs Pingstförsamling
Besöksadress: Pingstkyrkan, Hult, Adelöv (För GPS sök på våra grannar "Hemma på Hult")
Postadress: c/o Siv Lärka Josefsson, Norra Storgatan 84, 573 34 Tranås
Tel.: Pastor Marianne Enell 070-525 13 15, Ordf,. Siv Lärka Josefsson 070-435 26 62 el.
Jörgen Birgersson 070-814 29 70.
Bankgiro: 225-5248