Sidhuvudbild

Policy barn & ungdomsverksamheten

POLICY MED NORMER OCH VÄRDERINGAR

-i alkohol –och drogfrågor
-i värdegrundsfrågor

Bakgrund och syfte

Adelövs pingstförsamling har en drygt 100-årig verksamhetshistoria. Tidigt insåg man vikten av att samla barn och ungdomar till olika aktiviteter. Från att ha bedrivit traditionell söndagsskol-verksamhet under många år har församlingen de senaste årtiondena utvecklat utbudet av aktiviteter. Fortfarande bedrivs regelbunden barn och ungdomsverksamhet på ideell basis med avsikt att skapa mötesplatser för bygdens unga. Församlingen vill erbjuda fritidsaktiviteter med god kvalitet som syftar till att vägleda barn och ungdomar till ett meningsfullt liv där alla människors lika värde genomsyrar verksamheten. Fritidsaktiviteternas innehåll ska också inspirera till, undervisa om och främja en sund livsstil.

Riktlinjer i alkohol- och drogfrågor

Adelövs pingstförsamling erbjuder en alkohol- och drogfri gemenskap och miljö. Församlingen arbetar för att alla som kommer i kontakt med församlingens verksamhet, oavsett ålder, kön och bakgrund ska kunna dela gemenskapen och känna trygghet i att det är en alkohol- och drogfri zon.
I kyrkolokalerna eller på annan plats där församlingens verksamhet bedrivs (exempelvis utflykter, läger, hajker och liknande) ska därför ingen alkohol eller andra droger förekomma varken bland ledare eller deltagare i verksamheten.
Församlingsmedlemmar och ledare i barn- och ungdomsverksamheten uppmuntras och handleds av bl a församlingens ledning, genom litteratur och utbildningsdagar att göra ett personligt val och ta ställning för helnykterhet.

Riktlinjer i värdegrundsfrågor

Adelövs pingstförsamling erbjuder en gemenskap där alla ska få möjlighet att känna sig delaktiga. I barn- och ungdomsverksamheten, såväl som i övrig verksamhet, framhålls tydligt alla människors lika värde, oavsett ålder, kön och bakgrund, och det arbetas målmedvetet med värdegrundsfrågor. Fundamentet i detta arbete är en text hämtad ur bibeln. ”Allt som du vill att andra människor ska göra för dig det ska du göra för dem.” I verksamheten uppmuntras goda beteenden och bemötanden som kan leda till en bra självkänsla, personlig trygghet och självförtroende hos den enskilda individen.
Församlingsmedlemmar och ledare i barn- och ungdomsverksamheten uppmuntras och handleds av bl a församlingens ledning, genom litteratur och utbildningsdagar att vara goda föredömen i värdegrundsfrågorna och att aktivt arbeta mot kränkningar av alla slag.

Information till ledare, deltagare och vårdnadshavare

Vid terminsstart sker en genomgång av, och information om policyn för både ledare, deltagare och vårdnadshavare i den aktuella verksamheten. Församlingens styrelse har ansvar för att detta genomförs.

Ledare i verksamheten

-förväntas vara väl insatta i, och förtrogna med policyns olika delar samt arbeta aktivt för att regelbundet informera och diskutera kring normer och värderingar, alkohol- och drogfrågor.
Värdegrundsfrågorna ska vara ett återkommande inslag i verksamheten och finnas med i de planerade aktiviteterna. Ledare ska även känna till åtgärder som kan vidtas om policyn inte efterlevs.

Deltagare i verksamheten

-ska känna till innehållet och innebörden i policyn, och få möjlighet att regelbundet diskutera och samtala omkring normer och värderingar samt alkohol- och drogfrågor. Deltagare ska även känna till åtgärder som kan vidtas om policyn inte efterlevs.

Vårdnadshavare till deltagare

-ska informeras om innehållet och innebörden i policyn. Vårdnadshavare ska även känna till åtgärder som kan vidtas om policyn inte efterlevs.

Åtgärder om policyn inte efterlevs

Församlingens styrelse har det yttersta ansvaret för att följa upp att policyn efterlevs.

I händelse att det framkommer uppgifter om att det på grund av ledare förekommer brister i någon av policyns olika delar åtgärdas detta genom-samtal mellan församlingens styrelse och övriga inblandade parter för att få information om det aktuella läget
-förändring av den verksamhet som kan ha förorsakat bristerna
-omplacering av ledare eller avslutande av ledaruppgift om man bedömer att avvikelsen från policyn har en allvarligare karaktär. Exempel på detta kan vara upprepade trakasserier eller kränkningar (fysiskt eller psykiskt)mot andra individer, att komma alkohol- eller drogpåverkad till en aktivitet och/eller på annat sätt utgöra en risk för att någon kan komma till skada.

I händelse att det framkommer uppgifter om att det på grund av deltagare förekommer brister i någon av policyns olika delar åtgärdas detta genom-samtal mellan ledare och deltagare där man påminner om vikten av att följa policyns olika delar
-samtal med deltagares vårdnadshavare i de fall man bedömer att avvikelsen från policyn har en allvarligare karaktär. Exempel på detta kan vara upprepade trakasserier eller kränkningar (fysiskt eller psykiskt)mot andra individer, att komma alkohol- eller drogpåverkad till en aktivitet och/eller på annat sätt utgöra en risk för att någon kan komma till skada. I dessa fall kontaktas vårdnadshavare omgående och församlingens styrelse informeras.

Sammanfattning

Adelövs pingstförsamling bygger sin verksamhet utifrån en bibelsyn där varje enskild människa har ett unikt värde och därför har rätt att bli bemött med kärlek och respekt. I tolkningen av bibelns budskap ingår också möjligheten till förlåtelse och upprättelse när man har misslyckats i sina ambitioner inom något område. Detta förhållningssätt vill församlingen ha gentemot människor som kommer till olika aktiviteter i verksamheten, och detta ligger till grund för den policy som presenteras i detta dokument.

Adelövs Pingstförsamling
Besöksadress: Pingstkyrkan, Hult, Adelöv (För GPS sök på våra grannar "Hemma på Hult")
Postadress: c/o Siv Lärka Josefsson, Norra Storgatan 84, 573 34 Tranås
Tel.: Pastor Marianne Enell 070-525 13 15, Ordf,. Siv Lärka Josefsson 070-435 26 62 el.
Jörgen Birgersson 070-814 29 70.
Bankgiro: 225-5248